Republika Kraví hora
Jméno:    Heslo:    

Vinařství Bořetice facebook Vinařství Bořetice youtube
Newsletter
PARTNEŘI
Bořetice Modré hory
O REPUBLICE KRAVÍ HORA

Ústava

Preambule

Svobodná spolková republika Kraví hora vznikla z vůle vinařů jako svobodná, nezávislá instituce založená na úctě k lidským právům na zásadách občanské společnosti, jako součásti rodiny evropských a světových demokracií, odhodlána společně rozvíjet přírodní, kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Budeme se řídit všemi osvědčenými principy právního státu. Prostřednictvím svobodně zvolených zástupců, kteří byli zvoleni přímou volbou přijímáme tuto ústavu Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

HLAVA PRVNÍ: Základní ustanovení

Čl. 1.

Svobodná spolková republika Kraví hora je svrchovaný, jednotný demokratický stát založený na úctě k právům a svobodám člověka. Občané republiky jsou pěstitelé révy vinné, výrobci vína a příznivci lehké konzumace tohoto lahodného moku, které konzumují v přiměřeném množství pro své zdraví .

Čl. 2.

území republiky tvoří Hliníky, Horní a Dolní freid a Zahraničí.

Čl. 3.

Státními symboly republiky je státní vlajka, znak republiky, hymna republiky a vlajka prezidenta republiky.

Čl. 4.

Veškerá moc v republice patří vinařům. Všichni vinaři jsou si rovni. Vinař je povinen bránit svůj sklep a vinohrad do poslední kapky vína. Vinařem je ten kdo má klíčky od sklepa. Dětem a starým babám klíče od sklepa nepatří. Vinař je povinen nosit klíče od sklepa stále u sebe. Vinař vinařovi zavdává jen to nejlepší víno. Kdo zalomí koštýř nesmí týden do sklepa.

Čl. 5.

Žádný vinař ani občan republiky nesmí bečet, když dostane nějaků po hubě. Žádný nesmí ve sklepě frflat, že nepije. Kdo by ve sklepě zpíval jinačí písničky než o víně bude zavřený o suchém chlebě a vodě s nejškaredší babů z dědiny v obecním sklepě tak dlouho, dokud se nenaučí zpívat o víně.

Čl. 6.

Každý návštěvník sklepa, ať mladý, starý, domácí nebo přespolní musí být řádně oblečený. Nikoho tam nechceme vidět v roztrhaných gaťách, vytahaných teplákách, ve špinavé košeli, nebo ve špinavých gumákách.

Čl. 7.

Žádný návštěvník sklepa nesmí zbůhdarma šantročit s vínem. Kdo bude přistižen, že ho rozlévá po zemi, sobě na košelu nebo si v něm namáčí pazůry, bude uvázaný na Vinckově náměstí ke slůpu tak dlouho dokud neslíbí, že to víckrát neudělá. Potom dostane po hubě a pošle se dom.

Čl. 8.

Každý občan republiky, který vlastní zbraň je členem armády republiky.V případě mobilizace se dostaví do sklepa ministra obrany se zbraní a ve vyšívanej košeli.

Čl. 9.

Ve sklepě je dovoleno mluvit jen o víně, ženských a nebo zpívat. Kdo bude mluvit o práci, musí okamžitě opustit sklep. Neuposlechne-li, bude mu koštovačka vyměněna za krígl na pivo a bude muset držet krok v pití s ostatními. Jedna koštovačka se pak rovná jednomu kríglu.

Čl. 10.

Každý občan republiky je povinen označit svůj sklep znakem republiky. Kdo se prokáže pasem Svobodné spolkové republiky Kraví hora, má právo vstupovat do sklepů označených znakem republiky a ochutnávat víno za příslušnou úhradu po dohodě s majitelem sklepa.


HLAVA DRUHÁ: Moc zákonodárná

Čl. 11.

Zákonodárná moc v republice náleží vládě republiky. V čele republiky stojí prezident a vláda, kterou tvoří předseda vlády a osum ministrů. Všichni jsou voleni přímou volbou na dobu čtyř let. První volební období je na šest let.

Čl. 12.

Jednotlivé ministry včetně premiéra může odvolat prezident republiky. Prezidenta může odvolat vláda republiky. Volba prezidenta, premiéra a ministrů se provádí jedenkrát za čtyři roky při volbách do Obecního zastupitelstva přímou volbou. Voleb se může zúčastnit každý majitel pasu republiky starší 18-ti let, který má trvalé bydliště v obci Bořetice.

Čl. 13.

Občanem Svobodné spolkové republiky Kraví hora se stává každý majitel pasu republiky. Převzetím pasu se každý jeho majitel zavazuje k plnění této ústavy.

Čl. 14.

Státními symboly republiky jsou velký a malý státní znak, který tvoří svisle půlený štít, levá polovina červená, pravá polovina zelená. Na červené polovině je položen stříbrný list révy vinné a na zelené polovině je položen zlatý hrozen. Státní vlajka, která je svisle půlená, žerďová část je zelená a vlající červená. Z obou stran vlajky je uprostřed znak republiky. Hymna republiky je tvořena novou písní Kravíhory, kravíhory.

Čl. 15.

Prezident může do všeho kecat, všeho se zúčastnit a nic nedělat. Vládu tvoří předseda vlády, ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor, ministr vinařství a sklepního hospodářství, ministr zahraničí, ministr obrany, ministr financí, ministr spravedlnosti, vnitra a ředitel KIS, ministr osvěty, kultury a propagandy a ministr životního prostředí a okrasy republiky.

Čl. 16.

Nejvyšším kontrolním orgánem je kontrolní orgán republiky, který se skládá ze tří volených členů starších 60.- ti let. Nejvyšší kontrolní orgán je volen na dobu čtyř let. První volební období je na šest let.

Čl. 17.

Občané republiky starší 60.-ti let tvoří klub senátorů, který se účastní všech akcí, které pořádá vláda republiky. Při hlasování je jejich hlas hodnocen jako poradní.


HLAVA TŘETÍ: Moc výkonná

Čl. 18.

Prezident a všichni členové ustavených orgánů skládají slib na ústavu a vlajku Svobodné spolkové republiky Kraví hora. Slib je tohoto znění : Slibuji na svou čest a svědomí vinaře, že budu zastávat svůj úřad v zájmu všech vinařů Svobodné spolkové republiky Kraví hora. Svůj vinohrad, sklep a víno budu udržovat tak, aby byly vzorem pro vinaře ostatní. Slibuji, že budu zachovávat ústavu republiky a plnit rozhodnutí vlády. K tomu ať mě dopomáhají naši ochránci moravští sv. Cyril a Metoděj a vinařští patroni sv. Urban, Vavřinec a Václav.

Čl. 19.

Člen vlády je povinný osobně se zúčastnit svolaného jednání vlády, kterou svolává prezident nebo předseda vlády. K přijetí usnesení z jednání vlády je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů vlády. Přijatá usnesení je povinen, každý člen vlády respektovat a naplňovat.

Čl. 20.

Měnou republiky je jeden Kravíhorec, který má v přepočtu hodnotu jednoho Eura. úřední řečí republiky je Bořečtina. úředním dokladem o státní příslušnosti k republice je Cestovní a pobytový pas republiky.

Čl 21.

Významnými dny republiky, které jsou vyhlášeny státním svátkem republiky jsou 12. listopad, den ve kterém proběhly první volby vlády a prezidenta republiky. 26. květen, den slavnostní inaugurace presidenta a vlády Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

Čl 22.

Vláda a prezident budou ve svém jednání a rozhodování dodržovat ústavu Svobodné spolkové republiky Kraví hora a přijatá usnesení z jednání vlády.

Čl. 23.

Tato ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001


Václav Petrásek v. r.
František Šebesta v. r.

přiložený soubor  Přiložený soubor PDF (Download)