Skip to main content

O spolku

REPUBLIKA KRAVÍ HORA

O založení recesistické vinařské republiky nebo podobného útvaru a přilákání turistů za vínem do naší obce poprvé informoval bývalý starosta na výroční schůzi zahrádkářského svazu na konci osmdesátých let. Ale teprve po dokončení velkých investičních akcí v obci bylo možno tuto myšlenku rozvíjet.

Historie
Kravihorské Republiky

O založení recesistické vinařské republiky nebo podobného útvaru a přilákání turistů za vínem do naší obce poprvé informoval bývalý starosta na výroční schůzi zahrádkářského svazu na konci osmdesátých let. Ale teprve po dokončení velkých investičních akcí v obci bylo možno tuto myšlenku rozvíjet.

12. 11. 2000 byla při volbách do Senátu a krajských zastupitelstev také samostatně volena vláda a prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora přímou volbou. Kdo získal nejvíce hlasů byl prezidentem, druhý s nejvyšším počtem hlasů se stal předsedou vlády a dalších osm ministry. Tímto volebním aktem byla také republika vyhlášena.

Historie Kravihorské Republiky

Spolkovou republikou je proto, že areál sklepů má tři části: Zahraničí (sklepy jsou postaveny 2 metry za hranicí katastrálního území Bořetice), Hliníky a Kraví hora, která je největší. Prezident a vláda se ihned po volbách ujali práce kolem vinařství a vinohradnictví. Organizují výjezdy za vinařskými zkušenostmi do sousedního Rakouska, žehnání mladému vínu roku a výstavy vín. Pro zvýšení znalostí a odbornosti našich vinařů zajišťuje přednášky profesora Krause a dalších odborníků, zve nejlepší a neúspěšnější vinaře Břeclavska na řízené degustace vín, kde nám o každém vzorku říká vinař vše od jeho pěstování až po lahvování.

Dne 18. 4. 2001 podvýbor pro heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělil republice právo užívat znak a prapor.

Republika vydala pasy, poštovní známky a propagační materiály. Platidlem republiky je jeden Kravihorec, který má v přepočtu cenu jednoho eura a je krytý vínem pokladu republiky. Republika má svou hymnu „Bořetické Kraví hory“, která byla poprvé uvedena na slavnostním večeru 26. 5. 2001 dechovou hudbou Túfaranka ze Šakvic. Z recesistických akcí bylo na největším brněnském náměstí Svobody „Antireferendum“ proti referendu Korutanského hejtmana. Konalo se dne 22. 2. 2002 ve 2 hodiny odpoledne 22 minut 22 vteřin, kdy z boční ulice Rašínovy vyšel za zvuku Kravihorské dechovky Vonička průvod demonstrantů, kteří žádali zastavení Vídeňského obřího kola v Prátru, neboť žene na naše vinice mráz z Vídně. Druhou recesistickou akcí bylo v roce 2003 referendum o přistoupení ČR k EU. Hlasování vinařů a přátel vína bylo v předsálí kulturního domu, kde měli Kravihorci umístěnu svou urnu pro hlasování. Recesistický volební lístek se upravoval otisknutí palce do vína odrůdy „Bago“. Vinaři rozhodli velkou většinou hlasů o přistoupení KHR k EU budou-li nás chtít.

  Ústava

  Preambule

  Svobodná spolková republika Kraví hora vznikla z vůle vinařů jako svobodná, nezávislá instituce založená na úctě k lidským právům na zásadách občanské společnosti, jako součásti rodiny evropských a světových demokracií, odhodlána společně rozvíjet přírodní, kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Budeme se řídit všemi osvědčenými principy právního státu. Prostřednictvím svobodně zvolených zástupců, kteří byli zvoleni přímou volbou přijímáme tuto ústavu Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

  Ústava
  • HLAVA PRVNÍ: Základní ustanovení

   Čl. 1.

   Svobodná spolková republika Kraví hora je svrchovaný, jednotný demokratický stát založený na úctě k právům a svobodám člověka. Občané republiky jsou pěstitelé révy vinné, výrobci vína a příznivci lehké konzumace tohoto lahodného moku, které konzumují v přiměřeném množství pro své zdraví .

   Čl. 2.

   území republiky tvoří Hliníky, Horní a Dolní freid a Zahraničí.

   Čl. 3.

   Státními symboly republiky je státní vlajka, znak republiky, hymna republiky a vlajka prezidenta republiky.

   Čl. 4.

   Veškerá moc v republice patří vinařům. Všichni vinaři jsou si rovni. Vinař je povinen bránit svůj sklep a vinohrad do poslední kapky vína. Vinařem je ten kdo má klíčky od sklepa. Dětem a starým babám klíče od sklepa nepatří. Vinař je povinen nosit klíče od sklepa stále u sebe. Vinař vinařovi zavdává jen to nejlepší víno. Kdo zalomí koštýř nesmí týden do sklepa.

   Čl. 5.

   Žádný vinař ani občan republiky nesmí bečet, když dostane nějaků po hubě. Žádný nesmí ve sklepě frflat, že nepije. Kdo by ve sklepě zpíval jinačí písničky než o víně bude zavřený o suchém chlebě a vodě s nejškaredší babů z dědiny v obecním sklepě tak dlouho, dokud se nenaučí zpívat o víně.

   Čl. 6.

   Každý návštěvník sklepa, ať mladý, starý, domácí nebo přespolní musí být řádně oblečený. Nikoho tam nechceme vidět v roztrhaných gaťách, vytahaných teplákách, ve špinavé košeli, nebo ve špinavých gumákách.

   Čl. 7.

   Žádný návštěvník sklepa nesmí zbůhdarma šantročit s vínem. Kdo bude přistižen, že ho rozlévá po zemi, sobě na košelu nebo si v něm namáčí pazůry, bude uvázaný na Vinckově náměstí ke slůpu tak dlouho dokud neslíbí, že to víckrát neudělá. Potom dostane po hubě a pošle se dom.

   Čl. 8.

   Každý občan republiky, který vlastní zbraň je členem armády republiky.V případě mobilizace se dostaví do sklepa ministra obrany se zbraní a ve vyšívanej košeli.

   Čl. 9.

   Ve sklepě je dovoleno mluvit jen o víně, ženských a nebo zpívat. Kdo bude mluvit o práci, musí okamžitě opustit sklep. Neuposlechne-li, bude mu koštovačka vyměněna za krígl na pivo a bude muset držet krok v pití s ostatními. Jedna koštovačka se pak rovná jednomu kríglu.

   Čl. 10.

   Každý občan republiky je povinen označit svůj sklep znakem republiky. Kdo se prokáže pasem Svobodné spolkové republiky Kraví hora, má právo vstupovat do sklepů označených znakem republiky a ochutnávat víno za příslušnou úhradu po dohodě s majitelem sklepa.

  • HLAVA DRUHÁ: Moc zákonodárná

   Čl. 11.

   Zákonodárná moc v republice náleží vládě republiky. V čele republiky stojí prezident a vláda, kterou tvoří předseda vlády a osum ministrů. Všichni jsou voleni přímou volbou na dobu čtyř let. První volební období je na šest let.

   Čl. 12.

   Jednotlivé ministry včetně premiéra může odvolat prezident republiky. Prezidenta může odvolat vláda republiky. Volba prezidenta, premiéra a ministrů se provádí jedenkrát za čtyři roky při volbách do Obecního zastupitelstva přímou volbou. Voleb se může zúčastnit každý majitel pasu republiky starší 18-ti let, který má trvalé bydliště v obci Bořetice.

   Čl. 13.

   Občanem Svobodné spolkové republiky Kraví hora se stává každý majitel pasu republiky. Převzetím pasu se každý jeho majitel zavazuje k plnění této ústavy.

   Čl. 14.

   Státními symboly republiky jsou velký a malý státní znak, který tvoří svisle půlený štít, levá polovina červená, pravá polovina zelená. Na červené polovině je položen stříbrný list révy vinné a na zelené polovině je položen zlatý hrozen. Státní vlajka, která je svisle půlená, žerďová část je zelená a vlající červená. Z obou stran vlajky je uprostřed znak republiky. Hymna republiky je tvořena novou písní Kravíhory, kravíhory.

   Čl. 15.

   Prezident může do všeho kecat, všeho se zúčastnit a nic nedělat. Vládu tvoří předseda vlády, ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor, ministr vinařství a sklepního hospodářství, ministr zahraničí, ministr obrany, ministr financí, ministr spravedlnosti, vnitra a ředitel KIS, ministr osvěty, kultury a propagandy a ministr životního prostředí a okrasy republiky.

   Čl. 16.

   Nejvyšším kontrolním orgánem je kontrolní orgán republiky, který se skládá ze tří volených členů starších 60.- ti let. Nejvyšší kontrolní orgán je volen na dobu čtyř let. První volební období je na šest let.

   Čl. 17.

   Občané republiky starší 60.-ti let tvoří klub senátorů, který se účastní všech akcí, které pořádá vláda republiky. Při hlasování je jejich hlas hodnocen jako poradní.

  • HLAVA TŘETÍ: Moc výkonná

   Čl. 18.

   Prezident a všichni členové ustavených orgánů skládají slib na ústavu a vlajku Svobodné spolkové republiky Kraví hora. Slib je tohoto znění : Slibuji na svou čest a svědomí vinaře, že budu zastávat svůj úřad v zájmu všech vinařů Svobodné spolkové republiky Kraví hora. Svůj vinohrad, sklep a víno budu udržovat tak, aby byly vzorem pro vinaře ostatní. Slibuji, že budu zachovávat ústavu republiky a plnit rozhodnutí vlády. K tomu ať mě dopomáhají naši ochránci moravští sv. Cyril a Metoděj a vinařští patroni sv. Urban, Vavřinec a Václav.

   Čl. 19.

   Člen vlády je povinný osobně se zúčastnit svolaného jednání vlády, kterou svolává prezident nebo předseda vlády. K přijetí usnesení z jednání vlády je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů vlády. Přijatá usnesení je povinen, každý člen vlády respektovat a naplňovat.

   Čl. 20.

   Měnou republiky je jeden Kravíhorec, který má v přepočtu hodnotu jednoho Eura. úřední řečí republiky je Bořečtina. úředním dokladem o státní příslušnosti k republice je Cestovní a pobytový pas republiky.

   Čl 21.

   Významnými dny republiky, které jsou vyhlášeny státním svátkem republiky jsou 12. listopad, den ve kterém proběhly první volby vlády a prezidenta republiky. 26. květen, den slavnostní inaugurace presidenta a vlády Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

   Čl 22.

   Vláda a prezident budou ve svém jednání a rozhodování dodržovat ústavu Svobodné spolkové republiky Kraví hora a přijatá usnesení z jednání vlády.

   Čl. 23.

   Tato ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001


   Václav Petrásek v. r.
   František Šebesta v. r.

  • PDF verze

   PDF VERZE KE STAŽENÍ

  Stanovy

  Název sdružení:
  Svobodná spolková republika Kraví hora

  Sídlo sdružení: Bořetice číslo popisné 39

  Základní ustanovení:

  1. Svobodná spolková republika Kraví hora je dobrovolným sdružením občanů zabývajících se propagací a pěstování révy vinné, výroby a konzumace vína a jejich přátel, kteří se podílí na zlepšování mezilidských vztahů v příjemném prostředí vinných sklípků a uznávají víno nejlepším nápojem.
  2. Svobodná spolková republika Kraví hora bude ustanovena po schválení registrace na Ministerstvu vnitra. Hlásí se k tradicím propagace obce a dobrého vína s přátelským posezením při pěkné písničce.
  3. Sídlem Svobodné spolkové republiky je obec Bořetice v níž se nachází osada 260 vinných sklepů, které tvoří základní území republiky.

  Poslání a cíle:

  4. Základním posláním Svobodné spolkové republiky Kraví hora je:

  1. a) Budovat, zvelebovat a udržovat krásné prostředí areálu osady 260 vinných sklepů a propagací obce a celé vinařské oblasti
  2. b) Vést své členy, občany a všechny návštěvníky vinných sklepů k dodržování základních etických, estetických, mravních a společenských pravidel. Umožnit jim širokou informovanost v oblasti pěstování a zpracování hroznů, výroby vína a jeho konzumace s cílem naučit je vínu porozumět
  3. c) Vytvářet široké možnosti k propagaci obce, vinných sklípků a dobrého vína, pro širokou obec návštěvníků a hostů
  4. d) Organizovat různé výstavy, přednášky a propagační akce a vytvářet pro to materiální a společenské podmínky
  5. e) Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění těchto cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností
  6. f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a propagace vinařství v obci zejména organizační a osvětovou činnost

  Orgány sdružení:

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena z pěstitelů vinné révy, vinařů a majitelů vinných sklepů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bořeticích. Schází se podle potřeby a jejím hlavním úkolem je volba výkonného orgánu sdružení – vlády a kontrolního výboru.
  2. Členem sdružení může být každý pěstitel vinné révy, vinař, majitel vinného sklípku nebo zájemce z řad široké veřejnosti, který vlastní zvláštní průkaz – pas republiky a svým podpisem vyjádří souhlas se stanovami sdružení.

  7. Vláda Svobodné spolkové republiky se skládá:

  • Prezident
  • Předseda vlády
  • Ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor
  • Ministr vinařství a sklepního hospodářství
  • Ministr zahraničí
  • Ministr obrany
  • Ministr financí
  • Ministr vnitra spravedlnosti a ředitel KIS
  • Ministr osvěty a propagandy
  • Ministr životního prostředí a okrasy republiky

  První vláda Svobodné spolkové republiky bude zvolena v referendu vinařů po registraci.

  Vládu republiky doplňuje volbou valná hromada tak, že se volí pouze členové, jejichž místo se z jakéhokoliv důvodu uvolnilo (odvoláním valnou hromadou pro nečinnost, poškozování zájmů republiky, vzdáním se funkce, úmrtím).

  Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů valné hromady. Stejná pravidla platí pro odvolání člena vlády. Jednotlivé návrhy na zvolení, případné odvolání předkládá valné hromadě prezident republiky.

  Vláda vykonává, zajišťuje, řídí veškerou činnost sdružení, rozhoduje o všech otázkách sdružení, kromě volby vlády, která je vyhrazena valné hromadě. Při jednání valné hromady předkládá vláda souhrnnou zprávu o své činnosti za uplynulé období. Vláda hospodaří s prostředky sdružení.

  8. Kontrolní komise

  – je tříčlenná a náplní její práce je kontrola hospodaření a činnosti vlády. Kontrolní komise se volí za stejných podmínek jako vláda. Valná hromada rozhoduje o doplnění či odvolání jednotlivých členů kontrolní komise za stejných podmínek jako u jednotlivých členů vlády.

  9. Zásady hospodaření sdružení:

  Sdružení hospodaří na základě rozpočtu sestaveného a schváleného vládou. Příjmy sdružení tvoří – dobrovolné příspěvky členů sdružení, příjmy z aktivit sdružení, dotace obce, dary od subjektů podnikajících ve vinařství. Při zahájení činnosti sdružení může vláda využít také návratné půjčky od občanů, podnikatelských subjektů a obce.

  Výdaje sdružení - propagace vinařství v obci a širokém okolí, rozšiřování vinařské osvěty pořádáním různých přednášek, výstav a tématických zájezdů, zvelebováním veřejných prostranství v oblasti sklepů.

  10. Právní vztahy:

  Sdružení je právnickou osobou, za níž jednají vždy nejméně dva členové vlády společně.

  11. Vnější vztahy sdružení:

  Sdružení má svůj znak, prapor, symbolickou měnu – Kravihorec. Pro zájemce řad široké veřejnosti, kteří se chtějí stát občany Svobodné spolkové republiky Kraví hora vydává zvláštní průkazy – pasy. Tyto průkazy opravňují majitele k činnostem v těchto průkazech uvedených.

  12. Zánik sdružení:

  Sdružení zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny členů valné hromady, která určí, jak bude naloženo s majetkem sdružení. Sdružení nemůže ukončit svou činnost pokud nevypořádá všechny své splatné dluhy a půjčky

  13. Závěrečné ustanovení:

  Stanovy byly projednány a schváleny vládou Svobodné spolkové republiky Kraví hora na jednání vlády dne 30. dubna 2001. Souhlas s jejím zněním vyjadřují všichni členové vlády svými podpisy na této listině.

  Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky.


  V Bořeticích 17. května 2001

  František Šebesta
  Bořetice 333, 691 08  Bořetice

  Orgány

  • prezident
   Procházka Jaroslav

  • prezident na furt
   Petrásek Václav

  • předseda vlády
   Pilař Karel

  • kancléř prezidenta republiky
   Hempl Jan

  • ministr zahraničí
   Bukovský Václav

  • ministr financí
   Šefránek Dominik

  • ministr obchodu
   Kubík Pavel

  • ministr vnitra
   Novák Stanislav

  • ministr spravedlnosti
   Sadílek Ondřej

  • ministr životního prostředí a okrasy republiky
   Bukovská Zuzana 

  • ministr pro obrany
   Újezdský Radek

  • ministr pro digitalizaci
   Langer Michal

  • ministr vinařství
   Sadílek Lukáš

  • ministr turismu
   Herůfek Marek

  • ministr kvality vína a sklepního hospodářství
   Jambor Jakub

  • ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor
   Popovský Libor

  • ministr koštů a degustací
   Novák Michal

  • ministr kultury, osvěty a propagandy
   Vojtěšek Dalibor

  Orgány

  KIS – Kravihorská informační služba (sem se rekrutují agenti z nejuplkanějších bab z obce. Ty ví o všem kde se co šustne)

  KURNA – Kravihorský útvar rychlého nasazení

  KOI – Kravihorská ochutnávací inspekce – hlídá kvalitu vína u občanů republiky

  SIRKOVÁ KOMISE –vyhledává u vinařů nejobávanější nemoc vína – sirku

  KAVKA – Kravihorská akademie věd – pracuje na úkolech podle zadání vlády KHR

  NOELOVA CENA – je udělována KAVkou a schvalována vládou v současné době je připravena pro řešitele těchto úkolů:

  1. a)Přenos ptačí chřipky na špačky
  2. b)Vliv kvasícího burčáku na globální oteplování země
  3. c)Vliv radaru, který nechtějí v česku,při možném umístění na Kraví hoře (nabídnuto USA) na vinaře a hrozny
  4. d)Záchrana a překlad archeologického nálezu při orání ve vinohradě tak zvané Rukopisy Kravihorské

  MATO – Moravská Asociace Týlové Obrany alias Maso Alkohol Turistika Obžerství. Obranný pakt pro podobné státní útvary (knížectví, království, markrabství…) Jsou s nimi uzavírány smlouvy o „Přátelství,spolupráci a neútočení na věčné časy a ani o minutu déle. Dosud uzavřeno s Valaškým královstvím ( Bolek Polívka),Markrabstvím Lašským (Radim Uzel), rozpracováno s Lojzou I. Sekulským…

  ARMÁDA – na rozkaz prezidenta (viz přílohu) jedenkrát za rok musí vláda a každý občan republiky co vlastní zbraň na manévry do brněnské Prototypy

  (náš konzulát, kde mají tunely na testování skutečných zbraní). Střílí se z pistolí,revolverů,pušek, Kalašnikovů… a poté se testují (až jsou jejich zbraně spolehlivě uloženy v trezorech) naše zbraně hromadného potěšení – pistole ráže O,7litru obou barev.

  VÁLEČNÉ LOĎSTVO a námořní základna v italském Martinsikuru.Velitelem je kapitán rybářské lodi ve výslužbě povýšený do hodnosti admirála.

  VÁLEČNÉ LETECTVO je bez velení.Velitelem byl jen tři měsíce hrdina,zemřelý generál Peřina, povýšený v Kraví hoře na maršála s právem nosit maršálskou hůl – koštýř.

  KANCELÁŘ PREZIDENTA – je v hotelu Kraví hora. Slouží jako reprezentační místnost, kde se přijímají vzácné návštěvy a jako minigalerie.

  SÍDLO PREZIDENTA A VLÁDY je v obecním sklepě a slouží:

  1. a)Pro zasedání vlády každý první pátek v měsíci
  2. b)Sídlo banky Kraví hora pro tekutý poklad republiky
  3. c)Sídlo ministerstva slibů a dotací
  4. d)Sídlo ministerstva pošt,šeptandy a spojů různých
  5. e)Sídlo KAVky (Kravihorské akademie věd)
  6. f)Zázemí pro konání sportovních a kulturních akcí

  KONZULÁTY – je jich mnoho v ČR a ve světě. Nejvzdálenější jsou v USA a Moskvě ( viz konzuláty)

  ROZHLEDNA - tu si postavili kravihorci nad vinohrady v Kravích horách v roce 2006, je dřevěná a má výšku 15 m

  KRÁVA - jako symbol republiky darovala městská část Prahy – Horní Počernice. Byla pokřtěna jménem Burčinka hejtmanem jihomoravského kraje ing Juránkem a starostou městské části Prahy Horní Počernice panam Liškou. Je ustájena před hotelem Kraví hora.

  ZVONICE SVOBODY – je umístěna před hotelem Kraví hora a každý může:

  1. a)Svobodně po vzoru Londýna pronášet zde své myšlenky s omezením.
  2. b)Mluvit může jen dvě minuty.
  3. c)Jen jednou za 14 dnů.Ukecaní by zde frflali furt.
  4. d)Nesmí se nadávat na prezidenta KHR.

  JSME APOLOTIČTÍ - uznáváme jen stranu velkou a malou

  JSME MILITARISTÉ – ve velkém vyrábíme a rozšiřujeme zbraně hromadného potěšení

  REPREZENTAČNÍ PLES KHR – každým rokem o plesové sezoně v kulturním domě v Bořeticích. Místo předtančení nastupuje vláda za zvuku ryčného pochodu pod praporem republiky a prezident za zvuku fanfár z Libuše ke krátkému zasedání vlády. V roce 2008 29.2. jsme předvedli parodii na volbu prezidenta ČR.

  Programové prohlášení vlády

  Víno a politika

  • 1) Ve vinařské demokracii rozhoduje kvalita vína, nikoliv hlasitost politických proklamací.
  • 2) Politické strany se budou chovat tak slušně, jako kdyby ani nebyly politické.
  • 3) Svobodná spolková republika Kraví hora nebude nijak podporovat činnost politických stran, ale právě naopak, přičemž podpora nemusí mít formu jenom finanční.
  • 4) Na členy politických stran se vztahuje pouze „Základní listina lidských povinností“.
  • 5) Politika musí být jiskřivě průhledná, jinak bude prohnána filtrem.
  • 6) Přízemní střízlivost v politických programech bude hodna všeobecného nezájmu až opovržení.
  • 7) Kdo bude křtít víno politikou, bude zatracen.Kdo bude křtít politiku vínem, bude pochválen za pravdomluvnost.
  • 8) Politická činnost ve vinných sklepech nebude považována za podzemní hnutí.
  • 9) Záliba v červeném víně nebude vysmívána jako levicová úchylka.
  • 10) Politické strany nebudou oslavovány, ale pouze trpěny.
  • 11) V čase vinobraní se jakákoliv politická činnost zakazuje.
  • 12) Ze stran preferujeme pouze stranu velkou a stranu malou.
  Bořetice, Kraví hora 2.2.2007

  Konzuláty

  Konzulát pro Prahu

  Honorární konzul SSR KH pro Prahu:
  Josef Janota
    
  www.vinazboretic.cz
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  +420 774 005 505

  Adresa Konzulátu:
  Panský Dvůr, Národních hrdinů 3, 190 12 Praha
  Facebook - Občané a přátelé SSR KH Bořetice

  Vícekonzul SSR KH pro Prahu: 
  Ondřej Švub 
  Zástupce Honorárního konzula 
  +420 774155351
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Konzulát Rychnov nad Kněžnou

  Honorární konzul:
  Drahoslav Chudoba
  +420 731 182 060
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Konzultant pro otázky regionálního rozvoje Mgr. Z. Horníkové, poslankyně PSP ČR, předsedkyně podvýboru pro regionální rozvoj

  Kancelář konzulátu:
  Komenského 30, 516 01 Rychnov n. Kn.

  tel.: 494 531 538, fax: 494 531 539

  Konzulát Brno Medlánky

  Honorární konzul:
  ing. Bohumil Král

  Kancelář konzulátu:
  Areal PROTOTYPA a.s.
  Hudcova 533/78c, 612 00 Brno
  +420 602 765 469
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Konzulát Rakovník

  Oblast působení:
  Severozápadní region České republiky

  Honorární konzul:
  ing. Rudolf Pánek CSc

  Kancelář: Zdeňky Havlíčkové 102, 269 01 Rakovník
  +420 603 231 250
  www.konzulat-ra.cz

  Zástupce honor. konzula:
  Aleš Dvořák
  Ostrov 2212, 43801 Žatec
  +420 777 669 569

  Konzul pro věci Ekonomické:
  Ing. Libor Zamazal
  Jiráskova 425, 431 11 Jirkov
  +420 603 246 242

  Více konzul:
  Miroslav Vrábík
  Bří. Čapků, 638 01 Žatec
  +420 777 699 569

  Recese

  Cimrman a Republika

  Byl Cimrman v Bořeticích?

  Vědátoři KAVky (Kravihorské akademie věd) zkoumají v archivech, zda je něco pravdy na tom, že Jára Cimrman byl ve sklepech pod Kravíma horama, jak se to traduje v ústním podání. Akademik Frankovka Frankovkovič zatím zjistil, že tam byl, ale ještě v prenatálním stavu (těsně před narozením). Z generace na generaci se vypráví, jak maminka Járy Cimrmana ve vysokém stupni těhotenství jela vlakem slehnout do Vídně. Ve stanici Zaječí však jeden zřízenec dráhy při čekání na vlak od Brna, opřen o páku „vekslu“, kterou se ovládala výhybka na Hodonín, usnul a omylem ji přehodil na jiný směr. Projíždějící vlak jej probudil, a když zjistil, jak celá souprava odbočila doleva, popadl červený praporek a jal se ji stíhat. Vlak však doběhl až na nádraží v Bořeticích, kde jej zastavil. Byla noc, a tak – jako dnes – už nic nikam nejelo. Cimrmanova maminka byla unavena, proto se rozhodla, že tu přespí. Po vystoupení z vlaku zahlédla v dálce blikající světýlka a v domnění, že je to vesnice, vydala se tím směrem. Jaké bylo však její překvapení, když zjistila, že to není vesnice, ale moc vinných sklepů. V jednom z nich ještě dlouho do noci pracoval vinař „strýc Zura“, který se jí ujal. Pohostil ji chlebem se špekem, a protože tehdy ještě ve sklepě neměli vinaři Magnesii nebo Korunní, a ve studni s dešťovou vodou, která už nevábně smrděla a plavaly v ní žaby (ještě tam nebyl vodovod a studna s pitnou vodou široko daleko žádná), natočil jí „čtvrtku“ svojeho vyhlášeného Portugálku, ať si budoucí Jára zvyká. Byla teplá noc, a tak vinař přemýšlel, kam ji uložit. Před sklepem měl mladý ořech a ve sklepě, kde byla zima, několik „mantlů“ po dezertérech z války. Ustlal jí pod ořechem, i když dobře věděl, že pod ořechem nekempují ani kočovní cigáni, neboť je pod ním velká zima. Paní Cimrmanová i s ještě nenarozeným Járou to však bez následků přežili, protože opatrovala ještě sklenici „másnicu“ s tím dobrým červeným od „strýca Zury,“ kterou jim nachystal na cestu. Prvním vlakem odjela do Vídně a byl nejvyšší čas, neboť budoucí úspěšný a slavný Jára se již chystal na svět. Však se také po několika hodinách ve Vídni narodil. Ještě dnes vám každý vinař z Bořetic s hrdostí ukáže dnes již vzrostlý ořech před sklepem „strýca Zury“, pod kterým tehdy paní Cimrmanová nocovala. 

  Podle vyprávění „strýca Zury“ zpracoval Václav Petrásek, prezident na furt, Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

   

  Šetření KAVky k problému, zda byl Cimrman v Bořeticích

  KAVka zjistila:

  1. Ořech stojí před sklepem„strýca Zury“ a stáří odpovídá době před narozením Cimrmana. 
  2. Vyzpovídali jsme„strýca Zuru“. Vedl nesouvislou a zmatenou řeč, jeho skleněný pohled byl upřený pod ořech, asi tam viděl mladou paní Cimrmanovou. Dodatečně jsme zjistili, že předtím vypil pěťák portugalu.
  3. Vládní služební pes Rony identifikoval pachovou stopu Cimrmana, a posléze ořech očural.
  4. Mantle se ve sklepě nedochovaly.
  5. Žaby jsme ve studni nenašli, neboť byla suchá, je zavedený vodovod ke sklepům.
  6. Pátráním na drážním úřadě bylo zjištěno následující: Pan Iaeselbon (čte se to Hajzlbón), zvaný Serjožko, při noční službě u vexlu požil neznámé množství vína nevalné kvality. Aby nespadl, opřel se o vexl a usnul, přitom tlakem těla přehodil výhybku. Při projíždění vlaku se probudil, a když zjistil, že vlak jede jiným směrem, jal se ho stíhat, aby ho zastavil, což se mu povedlo. Při usilovném mávání červeným praporkem úplně vystřízlivěl. Kontrola na alkohol – negativní. Pan Iaeselbón (čte se to Hajzlbón) byl povýšen za úspěšné a včasné zastavení vlaku a zabránění nehody. Vzápětí byl degradován za zaspání ve službě a převeden na měsíc do depa, kde házel lopatou uhlí do tendru. Tolik strohá úřední řeč.

  Závěr KAVky: Cimrman by všude, tak byl i v Bořeticích.

  Dne 2. 9. 2013 dal pan Zdeněk Svěrák svolení s používáním názvu „Ořech Járy Cimrmana“.

  Rukopisy kravihorské

  Velkou zajímavost mi prozradil prezident republiky Petrásek. Jeden místní občan při orání vinohradu poblíž Kraví hory vyoral Kravihorské rukopisy. Zub času na nich přirozeně zahlodal, okamžitě se jich ujali odborníci a zakonzervovali je. Nález, podle všeho z počátku devátého století, bude ve spolupráci s našimi odborníky zkoumat i vídeňský profesor Johannes Fiedler, prapředek Cimrmanova rakousko uherského odpůrce. Je vidět, že doba se mění a sousedé jsou s to spolupracovat. Podle prvních neoficiálních zpráv vytvořil Kravihorské rukopisy nikoli známý profesionální padělatel Hanka, ale jeden ze soluňských bratrů, popřípadě oba. Jak známo, jejich putování k nám za účelem vytvoření novodobé češtiny bylo zatím z neznámých důvodů na delší dobu (několik let) přerušeno právě v oblasti Kraví hory. Na stránkách rukopisů jsou záhadné skvrny v podobě kruhů a předběžná analýza v nich zjistila stopy látek typických pro víno. Kromě jazykového účelu cesty se zdá, že bratři experimentovali i s pěstováním vína obsahujícího alkaloidy, které se posléze ocitlo na dlouhá staletí na indexu (putování btarří přes tehdejší území dnešního Chorvatska a Slovenska se ostatně vtisklo i do jeho názvu). Považujte prosím tyto zprávy za velmi předběžné, bádání je teprve na samém začátku. V každém případě jde o další historický kořen dnešní Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

  Převzato z gentleman.cz

  Evoluce v Republice

  Náš hornorární konzul ing. Rudolf Pánek z Rakovníka zadal KAVce (pro neznalé Kravihorská akademie věd) na základě svojí domněnky, která se potvrdila, výzkum „Jak vznikl člověk“ a zde je výsledek.

  Vážení přátelé.

  Naši profesoři totiž přicházejí s revolučním poznáním, které zásadním způsobem posouvá teorii Darwina notně kupředu.

  Vážení přátelé,
  naši vědci konstatují, že člověk pochází z bobulí révy vinné.

  Jistě si právě pokládáte otázku, co je to za příšernou kravinu  Ne tak docela! Jak známo, z bobulí révy vinné se kvasným procesem stává víno. Z vína je následně veselá opice a teprve potom člověk.

  V řetězci tohoto poznání našich kravihorských docentů a profesorů bylo zjištěno, že zásadní vliv na tento proces má jedinečná a nenahraditelnákvasinka vinná. Proto Řád přátelství SSR KH vzdává poctu kvasince vinné, bez které by, nade vší pochybnost, evoluční cestou opakovaně nemohl vzniknout jedinečný člověk.

  Vážení přátelé,
  toto vysvětlení má hluboký význam pro poznání evolučního vývoje člověka.